Dating alpabetong pilipino

11-Oct-2017 11:42

Sinalaunan, ang abakada ay ginamit na rin sa mga ibang wika ng Pilipinas..

The collation of letters in the Abakada closely follows those of other Latin-based spelling systems, with the digraph ng inserted after n. During the Pre-Hispanic Era, Old Tagalog was written using the Kawi or the Baybayin script.

Ang modernong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik kabílang ang 26 titik ng payak ng alpabetong Latino ng ISO, ang Ññ ng wikang Kastila at ang NGng wikang Tagalog. Sa ngayon, ang makabagong alpabetong Filipino ay maaaring gamítin bílang alpabeto ng mga katutubong wika sa Pilipinas kasáma na ang wikang Tsabakano, isang kreyol gáling sa wikang Kastila.

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpiya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilîng wika at diyalekto sa Pilipinas.

These two exceptions shall follow the ancient rules for all the Filipino languages.

Ito ay ginamit sa mga pamaaralang libro sa balarilang tinatawag na balarilà.

Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

Noong Mayo 2008, inilabas ang KWF ang pinal na borador ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.

These two exceptions shall follow the ancient rules for all the Filipino languages.

Ito ay ginamit sa mga pamaaralang libro sa balarilang tinatawag na balarilà.

Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.

Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

Noong Mayo 2008, inilabas ang KWF ang pinal na borador ng Gabay sa Ortograpiya ng Wikang Filipino.

Nasa ganitong direksyon ang ating wika nang magkaroon ng pagdaragdag ng mga titik sa dating abakadang Pilipino na may 20 titik (A, B, K, D, E, G, H, I, L, M, N, NG, O, P, R, S, T, U, W, Y).